0902 142 982

Thiết bị đạp chân đơn – 105 x 40 x 104cm